NYHETER

Utbildning Luleå 21 maj: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga skeden

Är du byggherre eller entreprenör och ansvarar för projekt som hanterar sulfidjord? Eller är du teknikkonsult och arbetar med bedömning av sulfidjordar, eller arbetar du på miljökontor och möter frågan i ditt arbete? Ecoloop bjuder i samarbete med Luleå tekniska universitet och MITTA AB in till en utbildningsdag om...

Fler kommuner utarbetar planer och strategier

I slutet av 2023 publicerades Stockholms stads handlingsplan för masshantering. Syftet med planen är att skapa bättre förutsättningar för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i staden och att staka ut en gemensam väg för staden att uppnå mål i stadens miljöprogram med avseende på masshantering.

Utbildning 21 maj i Luleå: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga skeden

Är du byggherre eller entreprenör och ansvarar för projekt som hanterar sulfidjordar? Eller är du teknikkonsult och arbetar med bedömning av sulfidjordar, eller arbetar du på miljökontor och möter frågan i ditt arbete? Boka 21 maj för utbildning i Luleå! Ecoloop bjuder i samarbete med Luleå tekniska universitet och...

Stockholms stads handlingsplan för masshantering

Stockholms handlingsplan för masshantering ska konkretisera hur staden ska arbeta för att nå målen i länets masshanteringsstrategi. Detta genom att tydliggöra och skapa förutsättningar för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i staden, samt staka ut en gemensam väg och bidra till att målen i stadens miljöprogram avseende masshantering kan...

Slutpresentation 22 januari: Hur elektrifierar vi de tunga anläggningstransporterna?

Projektet Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län bjuder in till en presentation av de slutsatserna från projektet och till en bredare diskussion med talare från hela värdekedjan. Mer information om presentationen hittar du här. Projektledare är Lovisa Lundgren på Ecoloop AB, projektägare är FORIA AB och övriga parter...

Lägre efterfrågan och sjunkande produktion 2022, men SGU spår framtida ökat behov av ballastmaterial

Statistiken för 2022 visar en lägre efterfrågan och sjunkande produktion, men behovet av ballastmaterial kommer att öka är en av slutsatserna i SGU:s årliga sammanställning Grus, sand och krossberg 2022. Sammanställningen lyfter också att det, för att tidigt kunna uppskatta en lokal bristsituation, bör bli obligatoriskt att registrera även utvunna entreprenadbergsmaterial i...

Bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential

Nu kan du använda bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential, vilket hanterar jordar som misstänks vara sulfidjord, det vill säga jordar med högt innehåll av silt/lera. Verktyget har utvecklats inom ramen för projektet Management of Sulfide Soils som finansierats av Trafikverket, SBUF, Dåva DAC och Ragn-Sells, samt parterna (Ecoloop, Dåva DAC, Luleå tekniska universitet,...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer

GODA EXEMPEL

PUBLIKATIONER

Masshantering i Stockholms stad Handlingsplan 2024–2027

Exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB:s styrelse godkände denna handlingsplan under december 2023. Beslut fattades även...

Materialförsörjningsplan Skåne (2023)

I syfte att lyfta frågan om materialförsörjning har Länsstyrelsen Skåne upprättat en materialförsörjningsplan. I planen redovisas behovet och förutsättningarna för...

Kartläggning av massor och masstransporter i Stockholms län (2023)

Kartläggningen är underlagsrapport till Länsstyrelsens Strategi för hantering av massor i Stockholms län. Läs kartläggningen

Strategi för hantering av massor i Stockholms län (2023)

Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har gemensamt tagit fram en strategi med syftet att...

Masshantering – indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling (2022)

VTI-rapport 1154. Syftet med projektet som beskrivs i rapporten var att, i en förstudie, ta fram förslag på indikatorer och...

Karlstads kommuns masshushållningsplan

Masshushållningsplanen har två huvudsyften. Det ena är att göra Karlstads kommun mer resurshushållande. Hit räknas hela masshanteringen från täktverksamhet, till...

Scenarioanalys för en hållbarare masshantering på Gotland (2021)

Behovet och intresset av lösningar för en hållbarare masshantering lyfts av flera aktörer på Gotland i olika sammanhang. Bland annat...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS2 2009)

På uppdrag av Regionplanekontoret i Stockholms län har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med...