NYHETER

Slutpresentation 22 januari: Hur elektrifierar vi de tunga anläggningstransporterna?

Projektet Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län bjuder in till en presentation av de slutsatserna från projektet och till en bredare diskussion med talare från hela värdekedjan. Mer information om presentationen hittar du här. Projektledare är Lovisa Lundgren på Ecoloop AB, projektägare är FORIA AB och övriga parter...

Lägre efterfrågan och sjunkande produktion 2022, men SGU spår framtida ökat behov av ballastmaterial

Statistiken för 2022 visar en lägre efterfrågan och sjunkande produktion, men behovet av ballastmaterial kommer att öka är en av slutsatserna i SGU:s årliga sammanställning Grus, sand och krossberg 2022. Sammanställningen lyfter också att det, för att tidigt kunna uppskatta en lokal bristsituation, bör bli obligatoriskt att registrera även utvunna entreprenadbergsmaterial i...

Bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential

Nu kan du använda bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential, vilket hanterar jordar som misstänks vara sulfidjord, det vill säga jordar med högt innehåll av silt/lera. Verktyget har utvecklats inom ramen för projektet Management of Sulfide Soils som finansierats av Trafikverket, SBUF, Dåva DAC och Ragn-Sells, samt parterna (Ecoloop, Dåva DAC, Luleå tekniska universitet,...

Studiebesök för återvinningsbolag på MLC i Norra Djurgårdsstaden

Ecoloop, Renova och Stockholms stad inbjuder återvinningsbolag till ett tillfälle för studiebesök, erfarenhetsutbyte och inspel från den senaste forskningen. Dagen inleds med en workshop om hur en kommunal avfallsaktör kan bidra till att skapa cirkulära system för massor. Intresserad av att delta? Kontakta Tobias Robinson på Ecoloop.

IVL-studie: ”Stora miljövinster med ökad återvinning av schaktmassor”

IVL:s studie Cirkulär hantering av schaktmassor – Miljönytta eller miljöpåverkan? ska öka medvetenheten om schaktmassor och framhäva potentialen för ökad klimat- och miljönytta genom en mer cirkulär användning samt en mer resurseffektiv och hållbar hantering. Resultaten visar bland annat det behövs en samordnad total översyn vad gäller återvinning, transportsystem och energianvändning. Slutsatser...

Gemensamt initiativ för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har gemensamt tagit fram en strategi med syftet att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet. Målsättningen är att projektgenererade massor av ballastkvalitet ska används av marknaden där det är lämpligt. Målen i masshanteringsstrategin ska följas upp...

SGU: Statistik visar på fortsatt ökat behov av ballast

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) årliga publikation Grus, sand och Krossberg 2021 har publicerats. 2021 års statistik visar att behovet av ballast ökar. Den visar även att de län som producerar mest ballast är Västra Götaland, Skåne och Stockholm men att produktionen ökat mest i Örebro län. Därtill var naturgrusproduktionen 2021 på 7,6...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer

GODA EXEMPEL

PUBLIKATIONER

Materialförsörjningsplan Skåne (2023)

I syfte att lyfta frågan om materialförsörjning har Länsstyrelsen Skåne upprättat en materialförsörjningsplan. I planen redovisas behovet och förutsättningarna för...

Kartläggning av massor och masstransporter i Stockholms län (2023)

Kartläggningen är underlagsrapport till Länsstyrelsens Strategi för hantering av massor i Stockholms län. Läs kartläggningen

Strategi för hantering av massor i Stockholms län (2023)

Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har gemensamt tagit fram en strategi med syftet att...

Masshantering – indikatorer och nyckeltal för incitament för reducerad klimatpåverkan vid upphandling (2022)

VTI-rapport 1154. Syftet med projektet som beskrivs i rapporten var att, i en förstudie, ta fram förslag på indikatorer och...

Scenarioanalys för en hållbarare masshantering på Gotland (2021)

Behovet och intresset av lösningar för en hållbarare masshantering lyfts av flera aktörer på Gotland i olika sammanhang. Bland annat...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS2 2009)

På uppdrag av Regionplanekontoret i Stockholms län har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS1 2008)

På uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län (RTK) har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik...

Scenario- och kostnadsanalys av klimatsmarta masstransporter

Den här rapporten har producerats inom ramen för projektet Klimatsmarta masstransporter (KLIMAT) som leds av Länsstyrelsen Skåne, finansierat av Energimyndigheten....