Samverka med oss!

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Hör av dig till oss, se högra menyn för kontaktuppgifter.

Då Optimass-projektet startade 2013 stod Trafikverket och Formas som huvudfinansiärer. Projektet leddes av LTU och bestod av ett 20-tal parter, här kan du se vilka och läsa mer om projektet.

Sedan projektet avslutades har LTU i samarbete med Ecoloop drivit arbetet inom Optimass-plattformen vidare i olika konstellationer beroende på vilken fråga som behandlats, några exempel på projekt:

Under 2015 startade projektet Energieffektivt logistiksystem för jord- och bergtransporter på Södertörn. Projektet finansierades av Energimyndigheten och undersökte olika transportalternativ utifrån ett energiperspektiv. Partners var SGU, Stockholms stad, Botkyrka kommun, Ragn-Sells, NCC, Ecoloop, LTU, Destroyer, Swerock, SMLBC, Sveriges Åkeriföretag, Bellmans Åkeri och Entreprenad, Trafikverket och SLU.

2016 utreddes sjötransporter av jord- och bergmassor i ett projekt finansierat av Sjöfartsverket. Parter i projektet var Stockholms stad, Västerås stad, Skanska, Jehander, Bellmans Åkeri och Entreprenad, Stockholms Bulkhamn, Avatar Logistics och Trafikverket.

Dessutom utreddes under 2016 möjligheten för Trafikverket och kommuner att samverka kring masshantering vid stora infrastrukturprojekt, projektet gjordes på uppdrag av Trafikverket. Detta ledde till att det under 2017 även utreddes platser för materialterminaler för hantering av massor från Trafikverkets vägprojekt och kommunala exploateringsprojekt.

Sedan 2018 har olika hanteringsalternativ för massor utretts på uppdrag av kommuner och beställare/byggherrar och under 2019 fick Ecoloop uppdraget att utreda massbalans och hanteringsalternativ för Skåne inom ramen för projektet Klimatsmarta masstransporter. Projektet leds av Länsstyrelsen Skåne i samarbete med Trafikverket, Lunds universitet, Helsingborgs stad och NSR.