Samverka med oss!

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Hör av dig till oss, se högra menyn för kontaktuppgifter.

Då Optimass-projektet startade 2013 stod Trafikverket och Formas som huvudfinansiärer. Projektet leddes av Luleå tekniska universitet och bestod av ett 20-tal parter, här kan du se vilka och läsa mer om projektet. Sedan projektet avslutades har LTU i samarbete med Ecoloop drivit arbetet inom Optimass-plattformen vidare i olika konstellationer beroende på vilken fråga som behandlats, några exempel på projekt:

Under 2020 och 2021 har Optimass beräkningsverktyg använts i uppdrag som handlat om regionala planer för masshantering. I Stockholms län gjordes en studie på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholms stad. För Gotlands län gjordes en studie på uppdrag av Länsstyrelsen Gotland.

Sedan 2018 har olika hanteringsalternativ för massor utretts på uppdrag av kommuner och beställare/byggherrar och under 2019 fick Ecoloop uppdraget att utreda massbalans och hanteringsalternativ för Skåne län inom ramen för projektet Klimatsmarta masstransporter. Projektet leds av Länsstyrelsen Skåne i samarbete med Trafikverket, Lunds universitet, Helsingborgs stad och NSR.

Sedan 2017 har också arbetet med hantering av sulfidjordar pågått i FoU-projekt och uppdrag. Samverkan har skett mellan Ragn-Sells, Dåva DAC, Luleå tekniska universitet, Ecoloop, Swerock, Mitta, Skellefteå kommun, Lumire och Ramböll samt andra kommunala och privata byggherrar. FoU-finansiärer har bland andra varit Trafikverket, SBUF, InfraSweden, Dåva DAC, Ragn-Sells och Swerock.

2016 utreddes sjötransporter av jord- och bergmassor i ett projekt finansierat av Sjöfartsverket. Parter i projektet var Stockholms stad, Västerås stad, Skanska, Jehander, Bellmans Åkeri och Entreprenad, Stockholms Bulkhamn, Avatar Logistics och Trafikverket.

Dessutom utreddes under 2016 möjligheten för Trafikverket och kommuner att samverka kring masshantering vid stora infrastrukturprojekt, projektet gjordes på uppdrag av Trafikverket. Detta ledde till att det under 2017 även utreddes platser för materialterminaler för hantering av massor från Trafikverkets vägprojekt och kommunala exploateringsprojekt.

Under 2015 startade projektet Energieffektivt logistiksystem för jord- och bergtransporter på Södertörn. Projektet finansierades av Energimyndigheten och undersökte olika transportalternativ utifrån ett energiperspektiv. Partners var SGU, Stockholms stad, Botkyrka kommun, Ragn-Sells, NCC, Ecoloop, LTU, Destroyer, Swerock, SMLBC, Sveriges Åkeriföretag, Bellmans Åkeri och Entreprenad, Trafikverket och SLU.