Utmaningen

Hantering av jord- och bergmaterial är en ständigt pågående verksamhet I staden. Går du en promenad genom Stockholm så pågår det alltid byggande. Det kan vara om- och nybyggnad av hus och bostäder, anläggande av lekplatser, fotbollsplaner, ny- och omläggning av VA-ledningar, gator som rivs upp, garage som byggs och anläggande av vägar och tunnlar för transportändamål, etc.

Materialförsäljning

Tillverkning av material

För alla denna byggverksamhet används material från bergtäkter i stadens utkant. På bergtäkten bryts berg och krossas till makadam och grus. Materialen transporteras med lastbil och ibland båt till byggarbetsplatser för att där bli del i nya byggnader och anläggningar. All användning av krossat berg, sand och grus i storstaden motsvarar ca 7 ton/person och år (jungfruligt material), och någonstand mellan 10-15 ton/person och år om jord- och bergmassor inkluderas som genereras då vi bygger.

Byggnation genererar jord- och bergmassor

Det är ungefär samma mängd material som bryts i täkter som genereras där vi bygger. Detta för att jämnar av, spränger bort berg och schaktar jord, river gamla byggnationer mm. Dessa material kommer vanligen inte till högre kvalitativ användning utan blir  utfyllnad och bullervallar. Materialet som genereras på byggplatsen kallas för jord- och bergmassor. Jord- och bergmassorna kan i sin tur vara av olika typer: entreprenadberg (berg som sprängts bort), fyllnadsmassor(en blandning av jord, grus, morän, krossad betong mm), grus, sand, leror och morän som är naturliga jordtyper (geologiskt bildade). Ibland är massorna är förorenade, vilket är särskilt vanligt där industriell verksamhet har påverkat marken.

Smartare logistik och återvinning av material sparar pengar och miljö

Idag återvinns endast en liten del av de jord- och bergmassor som genereras på platsen där vi ska bygga. Det bidrar till att dessa material först måste transporeras från bygget till mellanlager eller till deponi. Därefter hämtar vi nya massor från täkten. Detta innebär många tunga och långa transporter. Drygt hälften av all den godsmängd (i ton) som transporteras inom Stockholms län är lastade med jord, sten, grus eller sand. Nästan 40 % av lastbilarna som körs idag är dock tomma.

Det finns mycket att vinna i pengar, miljö och resurser om vi kan hantera denna del av stadens försörjningssystem smartare!