Karlstads kommuns masshushållningsplan

Masshushållningsplanen har två huvudsyften. Det ena är att göra Karlstads kommun mer resurshushållande. Hit räknas hela masshanteringen från täktverksamhet, till återanvändning av uppschaktade massor och minskade transporter av ballast. Det andra huvudsyftet är att tydliggöra kommunens ställningstaganden kring lokalisering av täkter. Utifrån dessa ställningstaganden värderas de områden som av kommunen tidigare lyfts som potentiella för täktverksamhet. Till planen