Lokal och cirkulär masshantering i Tyresö kommun

Tyresö kommun är belägen på den nordöstra delen av Södertörn med Östersjön och Stockholms skärgård i öster. Sedan 50-talet har kommunen haft en kraftig befolkningstillväxt och befolkningen har ökat från cirka 5000 invånare till 47 000 invånare år 2017.

Expansionerna har till stor del skett genom omvandling av fritidshusområden till permanentboende. Den utvecklingen har framförallt varit stark i de östra delarna av kommunen. Tyresö kommun beslutade tidigt i denna omvandlingsprocess att förnyelsearbetet skulle ske genom detaljplaneläggning där kommunen i första hand skulle stå som huvudman. Kommunen skulle i och med det ansvara för utbyggnaden och driften av både gator, vatten och avlopp. I och med ombyggnationen av gator, vatten och avlopp uppstod stora mängder schaktmassor.

Strategi för lokal masshantering

Kommunen insåg tidigt att masshanteringen generar mycket tunga transporter i och från omvandlingsområdena. Redan 2012 inrättade därför kommunen en masshanteringsstrategi som fokuserar på hur östra Tyresö ska hantera massor (berg, jord och lera) från byggen. De var därmed först i Sverige med att anta en masshanterings strategi. Sedan 2017 har kommunen dessutom en anställd projektledare för den lokala masshanteringen med ansvar för den övergripande planeringen. Detta angreppssätt med en kommunal strategi och en inrättad tjänst för lokal och cirkulär masshantering är unikt i Sverige.

Med stöd av strategin kan Tyresö kommun styra transporterna av massor som uppstår i kommunens omvandlingsprojekt till ett lokalt upplag. Där hanteras berget för att sedan återvinnas som fyllmaterial i ombyggnationen av gator och V/A.

Lokal masshantering i kommunala planer

Även i Tyresös översiktsplan Tyresö 2035 fastslås att kommunen ska sträva efter att hantera schaktmassor lokalt med hjälp av upplagsplatser. I ett första skede ska detta genomföras vid omvandlingen av Östra Tyresö, där kommunen själv står för entreprenaden. Ambitionen är dock att på längre sikt möjliggöra för hantering av massor lokalt även vid externa entreprenader.

I översiktsplanen anges att till varje kilometer väg som byggs behövs ca 4000 m2 område för etablering och upplag. Platser för masshantering ska vara tillgängliga från transportvägar och gärna redan utnyttjas för liknande ändamål. De ska gärna ligga en bit ifrån bostäder och känsliga natur-, kultur-, och fritidsområden samt vara stora nog för massor och maskiner.

I kommunens Strategi för östra Tyresö anges att masshantering ska genomföras i enlighet med kommunens masshanteringsstrategi. Detta innebär mer specifikt att detaljplanerna ska reglera tillfälliga etablerings- och upplagsplatser med en planbestämmelse. Även arbetsbodar, skyltar mm regleras i planskedet. I planbeskrivningen ska syftet med etablering och upplag tydligt framgå.

Strategisk partnering

Tyresö har valt att utveckla östra Tyresö i strategisk partnering. Strategisk partnering är när en byggherre, i det här fallet Tyresö, har beslutat sig för att arbeta med samma leverantörsteam i flera projekt och kontinuerligt utveckla samarbetet och prestationerna under projektens gång. Fördelarna med strategisk partnering är att det anses ge bättre koll på ekonomin, tydligare dialog med boende och dessutom en chans till sysselsättning för långtidsarbetslösa.

Utifrån masshanteringen blir det även enklare med en entreprenör som då kopplat till de sju etapperna i östra Tyresö får tillgång till en upplagsyta som kommunen tillhandhåller. Endast upphandlad entreprenör får tillgång till den lokala masshanteringsytan. Information och kommunikation med boende förenklas eftersom de som bor i området får möjlighet att lära känna entreprenören och en relation kan byggas upp med de boende i områdena.

Utsläppsreduceringen: 120 bilar som kör 1500 mil per år

Resultatet av Tyresö strategi för masshanteringen i omvandlingsområdet Östra Tyresö har reducerat CO2-utsläppen lika mycket som 120 bilar som kör 1 500 mil per år. Dessutom har kommunens byggkostnad minskat med 16,7 miljoner under en femårsperiod. Kostnaderna har kunnat reducerats eftersom kommunen inte behöver betala för att köra iväg massor som sedan ska köpas in igen i ett senare skede.