Dynamiskt inköpssystem och masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett stort exploateringsområde i Stockholms innerstad med uppdrag att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. En utmaning i projektet är att bebyggelsen anläggs på ett gammalt industriområde som måste saneras inför stadsutbyggnaden. Marksaneringen och byggnation av hus och infrastruktur ger upphov till en stor mängd schaktmassor, cirka 3 miljoner ton, varav cirka hälften behöver transporteras till externa mottagningsanläggningar för behandling eller deponering.

Transporter medför stora kostnader för såväl projektet som miljön och samhället i stort, inte bara räknat i kronor utan även i form av klimatutsläpp, buller, trängsel och olycksrisker.

För att effektivisera transporterna har masshanteringen centraliserats och deponitransporter planeras att genomföras med sjöfart istället för som traditionellt med lastbil. Parallellt utreds möjligheten att inom projektet kunna hantera massor på ett klimatsmart sätt, bland annat genom att använda fossilfria bränslen och eldrift till arbetsmaskiner.

Målsättningarna

Tre övergripande projektmål har ställts upp för Norra Djurgårdsstadens masshantering.

  1. Minska transportarbetet till och från arbetsplatsområdet med 50 %.
  2. Minska totala utsläppen av klimatgaser med 50 %.
  3. Effektivisera transportflöden och minska transportkostnaden med 50 %.

Dynamiska upphandlingssystem för transporter

En förutsättning för att lyckas med att effektivisera transporterna har varit att Stockholm valt att handla upp transporterna för sig för att på så sätt kunna styra dessa i högre grad. Vanligtvis inkluderas transporterna i den övergripande entreprenadupphandlingen vilket minskar möjligheterna till att ställa krav på dessa eftersom transportdelen i de flesta fall utgör en marginell del av en varuupphandling och därmed inte har tillräcklig koppling till föremålet för upphandling.

Upphandlingarna av transporter har genomförts med hjälp av ett dynamiskt inköpssystem. Ett dynamiskt inköpssystem kan förklaras som ett ramavtal som är öppet att ansluta sig till under en avtalstid. Upphandlingsmodellen innebär att beställaren avropar transporterna löpande när behov uppstår. Upphandlingarna har gjorts med selektivt förfarande, det vill säga alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven kommer att godkännas och ingå i systemet. Beställaren kommer under hela giltighetstiden ge leverantörer möjlighet att ansöka om att få delta i systemet. Beställaren äger inte rätt att begränsa antalet leverantörer i systemet. Det är också möjligt för leverantörer att lämna systemet under giltighetstiden.

Beställaren bjuder in alla leverantörer, som godkänts som deltagare i det dynamiska inköpssystemet, att lämna anbud för varje kontrakt som ska tilldelas.

Inom ramen för det dynamiska inköpssystemet kommer även Stockholm handla upp sjötransporter till ett antal deponier för de förorenade schaktmassor som uppkommer i marksaneringarna. Även andra beställare inom Stockholms stad kan under giltighetstiden komma att använda sjötransporter till deponierna.

Masslogistikcenter, MLC

Utöver det dynamiska inköpssystemet har exploateringskontoret i Stockholms stad anlagt en verksamhet med mottagning och sortering av schaktmassor i Norra Djurgårdsstaden. Anläggningen har de valt att kalla masshanteringsyta eller masslogistikcenter (MLC), analogt med det bygglogistikcenter, BLC, som sedan tidigare har visat sig vara ett framgångskoncept inom projektet. Masshanteringen på ytan sker inomhus i en hallbyggnad. Massor kommer in till masshanteringsytan med lastbil som tippar materialet i inlastningsfickorna i hallen.

Massor sorteras och mellanlagras i lagringsfack i hallen utefter föroreningsgrad. Det material som bedöms kunna återanvändas i stadsbyggnadsprojekten sorteras ut och skickas med lastbil tillbaka till produktionen.

Material kommer lastas ut till fartyg via ett transportband som leder till en skeppslastare vid kajen. Från skeppslastaren kommer materialet falla genom en avlastningsbälg som kommer gå ner under fartygets lastutrymmes överkant. Transportbandet och skeppslastaren kommer ha en kapacitet på 600 ton/h, och båda kommer vara inbyggda för skydd mot damning, buller, fallande stenar och grus samt rinnande lakvatten. Fartygets transportutrymmen kommer vara täckta.

50 % minskning av klimatutsläpp och energiförbrukning

På masshanteringsytan i Norra Djurgårdsstaden sorteras massor ut för återanvändning vilket innebär att mängden massor som går till deponi minskar. Återanvändningen medför en reducering av utsläpp av klimatgaser och energiåtgång med drygt 50 % jämfört med den hantering som är vanligast vid schaktarbeten, vilket är att överskottsmassor transporteras direkt från byggarbetsplatsen till deponi.

Återanvändningen av ballastmaterial vid maxkapacitet i anläggningen blir cirka 360 000 ton/år, vilket är ungefär tre gånger mer än mängden återanvänt och lokalt krossat material som för närvarande används i NDS och motsvarar 4 % av Stockholms läns täktuttag.

Dessutom kan antalet transporterna reduceras med 25 % när hela systemet med masshanteringsyta och sjötransporter är i drift.