Masshantering i Stockholms stad Handlingsplan 2024–2027

Exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB:s styrelse godkände denna handlingsplan under december 2023. Beslut fattades även om att en samverkansgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar och bolag tillsätts för att samordna och följa upp arbetet med handlingsplanens åtgärder. Samverkansgruppen sammankallas och leds av exploateringskontoret. Till planen