Vägledning: När ska massor räknas som avfall?

Som komplement till handboken 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten publicerar Naturvårdsverket vägledningen Hantering av massor i infrastrukturprojekt. Syftet med vägledningen är att besvara frågan om när överskottsmassor ska räknas som avfall. Målgrupp är tillsyns- och prövningsmyndigheter men vägledningen kan också fungera som ett stöd vid egenkontroll. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Projektstart: Regional massbalans i Oslo

Under våren 2016 startar arbetet i projektet Regional massbalans i Oslo. Syftet med projektet är att undersöka och kvantifiera den regionala massbalansen av jord- och bergmaterial på både kort och lång sikt. Målet är att ge en bild av massbalansen i Osloregionen samt att få en uppfattning om vilken klimatbelastning dagens hantering av jord- och bergmaterial i regionen innebär. Vill du veta mer? Kontakta projektledare Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet.

Regional miljösamverkan: Projekt gällande schaktmassor

Regional miljösamverkan består av kommunernas miljökontor tillsammans med andra i länet (exempelvis länsstyrelse, regionförbund/kommunförbund och landsting/region). Regioner som för närvarande arbetar i projekt, eller har avslutade projekt, som handlar om schaktmassor är Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Västra Götaland (tillsammans med Värmland), Sydost, Halland och Skåne. Många av projekten handlar om förorenade massor medan vissa av dem handlar om alla typer av massor.

Regeringen uppdrar Naturvårdsverket att revidera den nationella avfallsplanen

Enligt regleringsbrevet för 2016 ska Naturvårdsverket utvärdera den nuvarande nationella avfallsplanen som gäller för åren 2012-2017 gällande vidtagna åtgärder och vad dessa resulterat i. Dessutom ska det avfallsförebyggande programmet utvärderas. Utifrån dessa utvärderingar ska ett förslag till reviderad nationell avfallsplan tas fram för 2018-2023, innehållandes program för att förebygga avfall. Förslaget ska omfatta samtliga avfallsflöden, mål och styrmedel samt även en beskrivning av prioriterade områden. Uppdraget ska redovisas i januari 2017. Läs regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Naturvårdsverket

Västlänken påbörjar upphandling och försäljning av massor

I november 2015 startade Trafikverket försäljningen av de bergmassor som kommer att uppkomma i projektet och i början av 2016 kommer verket att handla upp mottagning för jordmassorna. Målet är att de massor som genereras vid arbetet vid Västlänken ska utgöra samhällsnytta som konstruktionsmaterial inom regionen och att endast en begränsad mängd ska behöva transporteras längre sträckor. Läs mer