Start för projekt om tyst krossning

Syftet med projektet Bullerminskning i krossanläggningar är att minska miljöpåverkan från jord- och bergtransporter genom att möjliggöra etablering av krossanläggningar nära byggområden och tätort. Projektet utförs av Ecoloop, Tyréns, Luleå tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers, och projektdeltagare är entreprenörer, teknikleverantörer, beställare och tillståndsmyndighet. Projektet finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Vill du veta mer, kontakta projektledare Maria Johansson, Ecoloop.

Workshop gällande styrmedel för energieffektiva jord- och bergtransporter

Projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn inbjuder till workshop i syfte att diskutera styrmedel utifrån de resultat som uppnåtts i projektet. Arrangemanget hålls den 16/3 2017 i Stockholm och under dagen kommer presentationer hållas av projektet samt kommun och åkare. Dessutom diskuteras styrmedel kring lösningar som effektivare lastbilar, sjöfart samt dynamiska materialterminaler. Läs mer här, eller kontakta projektledare Kristina Lundberg.

Marin sand och grus – alternativ till utvinning av naturgrus?

Med syftet att minska uttaget av naturgrus och på så sätt skydda grundvattnet har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) tagit fram ett underlag för att säkerställa att eventuella uttag av marin sand och grus är långsiktigt hållbara. Detta underlag ska också kunna utgöra en del i planering av lokal och regional materialförsörjning. Dock poängteras att många steg återstår innan denna utvinning kan vara aktuell då lokala förhållanden är avgörande för om en utvinning kan vara möjlig. I underlaget ges exempel på potentiella områden och hur uttag kan ske. Läs mer

Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och utvärdera affärsmodeller och tekniska lösningar vad gäller hantering och transport av jord- och bergmassor. Detta innefattar strukturella faktorer för materialterminaler, förädling av massor, teknik för bullerdämpad bergskrossning samt transport med lastbilar med högre kapacitet samt sjötransporter. Projektgruppen består av aktörer från kommun, entreprenörer, konsultföretag, åkeriföretag, branschförening och akademi. Beslut för utlysningen väntas i maj 2017. För mer information, kontakta Tobias Robinson eller Kristina Lundberg.

Licentiatuppsats skriven inom ramen för Optimass presenterad

Licentiatuppsatsen Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction presenterades i mitten av december av författaren Simon Magnusson, industridoktorand vid Luleå tekniska universitet . Syftet med arbetet har varit att studera miljöpåverkan från användning av granulära material (jord, berg och gummi) i byggnadskonstruktioner. För jord och berg har materialförvaltning i urbana områden studerats och i fallet gummi har miljöpåverkan från anläggande av konstgräsplaner samt användning av återvunnet och nytillverkat gummigranulat (fyllmaterial) studerats i ett livscykelperspektiv. Läs avhandlingen här

Ökat bostadsbyggande i Skåneregionen innebär hundratusentals fler lastbilstransporter av massor

För att möta bostadsbehovet i Skåne måste ballastproduktionen öka med 30 %, något som huvudsakligen måste ske i nordöstra Skåne samtidigt som det största bostadsbehovet finns i sydvästra delen av regionen. Detta innebär enligt Länsstyrelsen Skåne en ökning på 150 000 lastbilar lastade med massor. På Länsstyrelsen Skåne ser man bland annat en ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall, som kan ersätta ballast i viss utsträckning, samt en ökad andel spårbundna godstransporter som strategier att möta problemet. Läs mer på SVT.se

Ansökan om fortsättning för fryskonsolidering med ytjordvärmesystem

I slutet av 2015 beviljades projektet Fryskonsolidering med ytjordvärmesystem: energibesparande och byggeffektiv teknik för markförberedelse och uppvärmning av bostäder medel av Vinnova. Syftet med projektet har varit att klargöra den tekniska och ekonomiska potentialen med metoden. Idén med fryskonsolidering med ytjordvärmesystem är att avvattna lösa och blöta massor genom frysning och upptining med hjälp av reversibla värmepumpar.  Läs mer

Ansökan om tyst krossning i tätorter

Ecoloop och NCC ansöker om medel för projektet Bullerminskning vid krossning – teknik och metoder för ökad acceptans av tätortsnära materialterminaler. Projektets syfte är att ge entreprenörer, beställare och andra berörda aktörer möjlighet att utnyttja forsknings- och utvecklingsresultat som tagits fram i Sverige och internationellt kring bullerdämpande åtgärder för att förbättra omgivnings- och arbetsmiljön vid bergarbeten i bebyggda områden. Detta för att uppnå de ekonomiska fördelarna i kortare transporter och utökat kunderbjudande, men även den samhällsekonomiska nyttan i minskade klimatutsläpp, minskad bullerstörning och vägträngsel samt ökad byggeffektivitet. Vill du veta mer, kontakta Maria Johansson, Ecoloop.

Naturvårdsverket publicerar vägledning gällande utökat rapporteringskrav för bygg- och rivningsavfall

Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska rapporteras för att uppfylla de nya kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, samt hur uppgifterna ska rapporteras in i Svenska MiljörapporteringsPortalen (SMP). Målgrupp är främst de som i sin yrkesverksamhet kontrollerar mängder och avfallsslag i samband med omlastning, mellanlagring, sortering, behandling och eventuella vidaretransporter av bygg- och industriavfall.

Läs vägledningen här.