Naturvårdsverket publicerar vägledning gällande utökat rapporteringskrav för bygg- och rivningsavfall

Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska rapporteras för att uppfylla de nya kraven i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, samt hur uppgifterna ska rapporteras in i Svenska MiljörapporteringsPortalen (SMP). Målgrupp är främst de som i sin yrkesverksamhet kontrollerar mängder och avfallsslag i samband med omlastning, mellanlagring, sortering, behandling och eventuella vidaretransporter av bygg- och industriavfall.

Läs vägledningen här.

Vägledning för hantering av jord- och bergmaterial på remiss

I Optimass WP2 är en av aktiviteterna att utforma en vägledning för hantering av jord- och bergmaterial. De schaktmassor som behandlas är lera, morän, fyllningar av blandat friktionsmaterial samt så kallat entreprenadberg, och målgruppen är främst byggherrar samt bygg- och anläggningsentreprenörer. Nu är vägledningen på remiss i referensgruppen där remissgången sträcker sig till och med maj 2016. I december 2016 beräknas vägledningen vara klar för publicering. För mer information, kontakta Maria Arm, Statens geotekniska institut (SGI).

Optimass WP3: Smedja med nyckelaktörer i transportledet

Den 21/4 arrangerade Optimass WP3 en smedja för aktörer inom transport för jord och berg. Deltagare var representanter från Sveriges Åkeriföretag, Bellmans Åkeri och Entreprenad samt Destroy Rebuilding Company AB. Bland annat diskuterades mätning av transporter, bränsleförbrukning och utsläpp vid masshantering samt kostnader och affärsmodeller. För mer information, kontakta WP3-ledare Kristina Lundberg.

Efterbehandling av gruvan i Näsliden: Tätskikt med morän och grönlutslam

I efterbehandlingen av Näsliden gruva innefattas att ta fram ett tätskikt bestående av lokalt förekommande grönlutslam (en restprodukt från pappersindustrin) och morän. Målet är att erhålla ett tätskikt med tillräckligt bra kvalitet så att efterbehandlingen kan genomföras under sommaren 2016. Vill du veta mer? Kontakta Josef Mácsik som är projektledare för framtagandet av tätskiktsblandning.

Projekt kartlägger möjligheter för att transportera jord och berg via kust- och inlandssjöfart

Målet med projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg är att klargöra de nyttor som kan erhållas genom en ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg, samt beskriva teknik och föreslå utvecklingsbehov och alternativa lösningar. Arbetet i projektet startar i mars 2016 och avslutas i början av 2017. För mer information kontakta Kristina Lundberg.

Vägledning: När ska massor räknas som avfall?

Som komplement till handboken 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten publicerar Naturvårdsverket vägledningen Hantering av massor i infrastrukturprojekt. Syftet med vägledningen är att besvara frågan om när överskottsmassor ska räknas som avfall. Målgrupp är tillsyns- och prövningsmyndigheter men vägledningen kan också fungera som ett stöd vid egenkontroll. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida