Fem-axlad lastbil testas som steg i arbetet mot effektivare transportarbete

I början av maj anlände en fem-axlad Volvolastbil från Finland som ska testas i Stockholm inom projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö, FOGA. Målet är att öka lastkapaciteten från 13 till 24 ton för att minska antalet transporter och öka säkerheten.

”Vi är mycket glada att lastbilen nu är på plats och redo att börja testas”, säger Ann Segerborg-Fick, Ecoloop, projektledare för FOGA.

Femaxlad Volvo FOGA

Läs mer

WASCON 2018: Konferens om cirkulär materialanvändning i byggsektorn

Konferensen arrangeras av ISCOWA (International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials) samt RIL och hålls i Tampere den 6-8 juni 2018.

Bo Svedberg, Kristina Lundberg (båda LTU/Ecoloop) och Josef Mácsik (Ecoloop) är på plats och berättar om resultat från Optimass i sessioner gällande urbant byggande och grön upphandling i infrastrukturprojekt samt sulfidjordar och alternativa material. Läs mer om konferensen här

Dokumentation från konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Den 13 februari hölls konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen samlade cirka 60 deltagare och avslutade Optimass-projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn vilket leddes av Luleå tekniska universitet. Nu finns dokumentation från dagen publicerad på optimass.se, du hittar den här.

Ett stort tack till alla deltagare, föredragshållare och projektpartners för intressanta inspel och viktiga diskussioner under konferensen!

Optimass-projekt inbjuder till konferens: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Vilken påverkan har transportarbetet inom byggsektorn och vilka åtgärder kan vi ta till för att hålla takten uppe i de transport- och resursflöden som försörjer stadsutvecklingen? Optimass och projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn inbjuder politiker, förvaltnings- och näringslivschefer samt fysiska planerare till halvdagskonferens. Eftermiddagen inleds med föredrag från Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, Sofia Wellander, departementssekreterare Näringsdepartementet, Stefan Engdahl, planeringsdirektör Trafikverket, och Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier. Detta följs av parallella sessioner gällande behov av ytor, fysisk planering och tillsynsfrågor.

Program och mer information hittar du här

pexels-photo-681335

Resultat från projekt gällande masshantering i Oslo publicerade

Nu kan du ta del av rapporten från Optimass-projektet Materialhantering vid byggande i Oslo som gjordes på uppdrag av Oslo kommune under 2016. I projektet har beräkningsverktyget för massor som utvecklats av Luleå tekniska universitet och Ecoloop använts. Bland annat visar resultaten att det i Oslo hanterades 2 miljoner kubikmeter schaktat material under 2015 och att dessa massor gav upphov till 370 000 transportrörelser. Du kan läsa rapporten här, frågor om projektet besvaras gärna av Kristina Lundberg.

Start för projekt om tyst krossning

Syftet med projektet Bullerminskning i krossanläggningar är att minska miljöpåverkan från jord- och bergtransporter genom att möjliggöra etablering av krossanläggningar nära byggområden och tätort. Projektet utförs av Ecoloop, Tyréns, Luleå tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers, och projektdeltagare är entreprenörer, teknikleverantörer, beställare och tillståndsmyndighet. Projektet finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Vill du veta mer, kontakta projektledare Maria Johansson, Ecoloop.

Workshop gällande styrmedel för energieffektiva jord- och bergtransporter

Projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn inbjuder till workshop i syfte att diskutera styrmedel utifrån de resultat som uppnåtts i projektet. Arrangemanget hålls den 16/3 2017 i Stockholm och under dagen kommer presentationer hållas av projektet samt kommun och åkare. Dessutom diskuteras styrmedel kring lösningar som effektivare lastbilar, sjöfart samt dynamiska materialterminaler. Läs mer här, eller kontakta projektledare Kristina Lundberg.

Marin sand och grus – alternativ till utvinning av naturgrus?

Med syftet att minska uttaget av naturgrus och på så sätt skydda grundvattnet har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) tagit fram ett underlag för att säkerställa att eventuella uttag av marin sand och grus är långsiktigt hållbara. Detta underlag ska också kunna utgöra en del i planering av lokal och regional materialförsörjning. Dock poängteras att många steg återstår innan denna utvinning kan vara aktuell då lokala förhållanden är avgörande för om en utvinning kan vara möjlig. I underlaget ges exempel på potentiella områden och hur uttag kan ske. Läs mer

Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och utvärdera affärsmodeller och tekniska lösningar vad gäller hantering och transport av jord- och bergmassor. Detta innefattar strukturella faktorer för materialterminaler, förädling av massor, teknik för bullerdämpad bergskrossning samt transport med lastbilar med högre kapacitet samt sjötransporter. Projektgruppen består av aktörer från kommun, entreprenörer, konsultföretag, åkeriföretag, branschförening och akademi. Beslut för utlysningen väntas i maj 2017. För mer information, kontakta Tobias Robinson eller Kristina Lundberg.