Åtgärder i hanteringen av jord- och bergmassor Ekonomisk Nytta

Sandra Frosth (Optimass-rapport)

Sammanfattning

I dagsläget har samhället svårt att strukturera och effektivisera hanteringen av massor som uppkommer i samband med byggandet av våra städer och dess infrastruktur. I enskilda byggprojekt påverkar jord- och bergmassor i hög grad kostnader och resurser i både planering och genomförande. I Stockholmsregionen produceras årligen 5-15 miljoner ton jord och bergmassor. Entreprenadberg återvinns i relativt stor utsträckning, dock kan systemen och främst transportmönstren i samband med denna återvinning rationaliseras. Det finns goda exempel på hur byggherrar och entreprenörer kan hantera materialet. I Tyresö kommun ger samhällsbyggnadsförvaltningen till exempel entreprenörerna i de respektive projekt som pågår i kommunen en möjlighet att hålla till på ett näraliggande upplag där man utför krossning av det uppkomna berget.

Denna rapport behandlar huruvida det innebär kostnadsbesparingar att rationalisera hanteringen av entreprenadberg på en kommunal nivå, där Tyresö kommun använts som typexempel. Metoden som använts är scenarioanalys och LCCA. Resultatet visar på att det förhållningssätt som används i Tyresö innebär stora vinster i relation till scenariot att transportera iväg de uppkomna massorna av entreprenadberg för att sedan köpa in nytt. Dessa besparingar har sedan skalats upp till en regional nivå för att visa på besparingspotentialen i ett större perspektiv.