Materialhantering vid byggande i Oslo – jämförelse av 2015 och 2030

Optimass-rapport, 2017

Det övergripande syftet med det projekt som redovisas i denna rapport är att skapa ett översiktligt underlag av materialbalansen i Oslo kommun som kan användas som underlag för vidare diskussioner med politiker och beslutsfattare i Oslo kommun och Akershus fylke om åtgärder kopplat till masshantering och dess relaterade transporter i den framtida kommunala och regionala stadsplanering.

Målen med projektet är att:

  • Redovisa materialbalansen i Oslo kommun för nuläget, beräknat utifrån år 2015
  • Redovisa prognos för materialbalansen i Oslo kommun år 2030 med utgångspunkt från Oslo kommunplan
  • Beräkna transportarbetet och dess klimatbelastning från materialhanteringen i Oslo

Projektets geografiska avgränsning är massanvändningen inom Oslo kommun även om transporterna till och från täkter och deponier som ligger utanför kommunen ingår. Beräkningarna görs på kommunen som helhet, inte uppdelat på stadsdelar eller andra bebyggelseområden.