Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för ett enhetligt arbetssätt med masshanteringsfrågorna i samhällsplaneringen. Målet är att uppnå detta på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt. Strategin sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö. Till strategin