Tunneldrivningsmetoder: Sprängning att föredra ur materialåtervinningssynpunkt enligt studie

I ett examensarbete skrivet vid Kungliga Tekniska Högskolan utreds de kriterier som utgör grunden för beslut i val av metod vid tunnelbyggande. De metoder som undersökts är fullortsborrning och konventionell sprängning. Författarna har bland annat kommit fram till att konventionell sprängning kan vara fördelaktigt då det i dagsläget finns en etablerad industri kring sprängt bergmaterial, samtidigt som fullortsborrat material inte är efterfrågat på grund av dess bristande kvalitet. Läs hela rapporten.