Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

SBMI lyfter vikten av stadsnära materialterminaler och täkter för en långsiktigt hållbar markanvändning.

I oktober 2011 fick Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning (dir. 2011:91). Strategin ska innehålla förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder för att uppnå en långsiktigt hållbar markanvändning.
I en första delrapportering den 31 mars 2012 (SOU 2012:15) presenteras en problemanalys som grund för det fortsatta arbetet. Analysen inkluderar prioriteringar och avgränsningar för det fortsatta arbetet och innehåller fyra utredningsfrågor som ska behandlas i det kommande strategiarbetet:

  • Hur arbetar vi med skydd och skötsel av landområden?
  • Hur kan miljöhänsynen i skogsbruket utvecklas?
  • Hur kan en hållbar användning av jordbruksmark åstadkommas?
  • Hur kan styrningen av markanvändningen utvecklas för ökat helhetsperspektiv?

Delrapporten innehåller även en tidsplan för kommande rapporteringar. De första två frågorna ska delrapporteras den 15 juni 2013.

Tidsplan för rapportering

15 juni 2013
Delrapportering med inriktning på utredningsfrågorna:
– Hur arbetar vi med skydd och skötsel av landområdena?
– Hur kan miljöhänsynen i skogsbruket utvecklas?

15 juni 2014
Slutrapportering: Strategi för långsiktigt hållbar markanvändning
Läs hela SBMIs remissvar