Naturvårdsverket lämnar förslag för mer hållbart och ändamålsenligt nyttjande av schaktmassor

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett hur hantering av schaktmassor kan förbättras och lämnar nu flera förslag på förbättrad vägledning, tydligare lagstiftning och nya prövningsbestämmelser.

Utredningen som gjorts visar bland annat att det är svårt för verksamhetsutövare att bedöma om massor är avfall eller inte samt att det finns brister gällande information om innehållet i massor och hur de kan användas utan att oacceptabla risker uppstår. Lagstiftningen är därtill komplex vilket försvårar för verksamhetsutövarna att ta fram underlag som tillsynsmyndigheterna ska granska samtidigt som förväntningarna är höga på en snabb och tydlig prövningsprocess. Detta i kombination med bristande vägledningsstöd och svårigheter med planering och samordning skapar särskilda utmaningar för tillsynsmyndigheterna.

Förslag som lämnats gäller bland annat ändringar i avfallsförordningen, miljöbalken och deponeringsförordningen samt kunskapshöjande åtgärder och tydligare vägledning. Ta del av förslagen som lämnats samt slutsatser