Gemensamt initiativ för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har gemensamt tagit fram en strategi med syftet att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet. Målsättningen är att projektgenererade massor av ballastkvalitet ska används av marknaden där det är lämpligt. Målen i masshanteringsstrategin ska följas upp varje år och strategin i sin helhet ska följas upp vart fjärde år. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida, du kan också ta del av videoupptagning gällande strategin från regionfullmäktige 12/9 2023.