Delprojektet Optimass WP3:1 Identifiering och förslag till ytdisposition igång

Sedan i september arbetar Optimass WP3 med att utveckla en modell för identifiering av ytdisposition av jord- och bergmassor. Delmål i delprojektet är att sammanställa nuläget över befintliga ytor för lagring och hantering av jord- och bergmassor i delar av Stockholmsregionen för att sedan identifiera potentiella ytdispositioner. Vill du veta mer, kontakta Kristina Lundberg, Optimass WP3-ledare.