Metodik för acceptans av nya lösningar med jord- och bergmaterial

En springande punkt och tillika begränsande punkt för att utveckla möjligheter att nyttja jord- och bermassor (leror, fyllnadsjord, återvinningsprodukter) är ofta att byggherrar inte accepterar eller har former för att acceptera alternativa lösningar i anbudsskeden eller byggskeden berättar Yvonne Rogbeck, SGI. Inom ramen för arbetet med Optimass vägledning för hantering jord- och bergmassor arbetar vi för att ta fram en metodik för acceptans. För mer info, kontakta Yvonne Rogbeck eller Sven Knutsson.