Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall

Naturvårdsverket Rapport 6660

Regeringen gav i december 2013 Naturvårdsverket i uppgift att utreda behovet av styrmedel och åtgärder för att nå etappmålet om att (insatser ska vidtas så att) förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan materialutnyttjande av icke-farligt bygg- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. Inom ramen för regeringsuppdraget har Naturvårdsverket gett i uppdrag åt IVL Svenska Miljöinstitutet att genomföra en underlagsrapport för den samhällsekonomiska analysen som analyserar lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall.