Sustainable management of excavated soil and rock in urban areas

A literature review, Simon Magnusson et al.

Byggande i städer innebär användning av material från täkter och uppkomst av schaktade jord- och bergmaterial. Ur ett resursperspektiv kan det finnas fördelar med att använda schaktade jord- och bergmaterial som byggnadsmaterial. Syftet med denna artikel är att beskriva kunskapsläget för flödet av jord- och bergmaterial och hanteringen ur ett resurseffektivitetsperspektiv. En konceptuell modell av flödet har utvecklats och en litteraturstudie har genomförts. Den konceptuella modellen har använts för att klargöra kunskapsluckorna och olikheterna i perspektiv i litteraturen. Slutsatserna är att kunskapen är begränsad vad gäller mängden schaktade material och vad som händer med dem.

Dagens forskning fokuserar på avfallsflöden och kunskapen om de totala flödena av schaktade jord- och bergmassor är liten. Tydligt är att återvinningsgraden av schaktade material är låg samt att dessa ofta skickas till deponier. Det finns ett behov av att utvärdera potentialerna för en ökad användning av schaktade jord- och bergmaterial som byggnadsmaterial. Dock bör även jord- och bergmaterial som produceras i täkter inkluderas för att man ska kunna utvärdera och förbättra den övergripande resurseffektiviteten.

Läs hela artikeln här