Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23, Boverket

I denna rapport redovisas sju miljöindikatorer som visar miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen mellan åren 2008 och 2011. Indikatorerna bygger på en metod som KTH tagit fram och som baseras på statistik från Miljöräkenskaperna vid Statistiska centralbyrån (SCB). Rapporten innehåller också en beskrivning av en ny kvalitetssäkrad fördelningsnyckel som används för att dela upp byggbranschen i de två kategorierna bygg (byggnader) samt väg- och järnvägsanläggning.