Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering

SGU-rapport 2015:05

Syftet med en materialförsörjningsplan är att planera för möjligheterna att långsiktigt ha tillgång till byggnadsmaterial i form av krossat berg, grus och sand, s.k. ballastmaterial, för att utveckla infrastruktur och bostadsbyggande. Materialförsörjningsplanen behövs också för att se till att de nödvändiga täkterna placeras i ett sådant läge att brytningen och transporterna förorsakar minsta möjliga skada för miljön. Genom att planera för en hållbar materialförsörjning kan de kvarvarande naturgrusavlagringarna sparas för den framtida dricksvattenförsörjningen. En materialförsörjningsplan är således ett viktigt strategiskt styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Denna rapport är en vägledning i arbetet med att ta fram en materialförsörjningsplan. Rapporten bygger på en sammanställning och utveckling av tidigare rapporter om materialförsörjning. Metodiken som beskrivs riktar sig främst till storstadsregionerna. I regioner med mindre behov av ballast och färre konflikter om markanvändning kan en mer översiktlig plan tas fram.