Tystare krossning

När våra städer och tätorter växer genereras stora mängder schaktmassor och sprängberg. En hållbar stadsutveckling innebär att dessa massor hanteras i en cirkulär ekonomi där de uppgraderas och återanvänds till byggändamål med så korta transporter som möjligt. Inrättandet av tätortsnära masshanteringsplatser hindras dock ofta av oro för bullerstörningar.

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering stärker en effektiv kedja av kravställning och ger därigenom stora möjligheter att anlägga masshanteringsplatser i tätorter.

Arbetet sker i fyra arbetspaket:

  • Skärpt bullermodell
  • Beställarstöd kravställning
  • Bullerövervakning och informationsåterkoppling
  • Kunskapsstöd till entreprenörer

Målet är att minska den beräknade bullernivån med 10 dB på kross- och masshanteringsplatser i syfte att minska transporter, emissioner och byggkostnader.


I mars 2021 arrangerade projektet en digital pilotkurs för entreprenörer om aktiv bullerhantering. Under dagen hölls föredrag om bullermodeller, ljudmätning och kommunikation samt goda exempel från entreprenör och beställare. Projektet har också gjort en kort utbildningsvideo, klicka här.


Projektet ”Tystare tätortsnära krossning och masshantering” pågår 2020-2022 och delfinansieras inom Vinnovas UDI-satsning (Utmaningsdriven innovation) steg 2. Parter är Tyréns, Ecoloop, ABT Bolagen, Maskin-Mekano, Stockholms stad, Tyresö kommun och Sveriges bergmaterialindustri. Budget är 5,8 miljoner varav Vinnova bidrar med 50 %.

Vill du veta mer? Kontakta:
josefin.hamrefors@tyrens.se, 010-451 92 12
maria.johansson@ecoloop.se, 070-657 44 95

Om projektet på projektparters hemsidor:
Ecoloop
Tyréns
Stockholms stad
SBMI