SIMM-CCities

Att göra masshanteringen mer hållbar är inte bara en utmaning för Stockholmsregionen. De flesta storstadsområden har motsvarande utmaningar men utifrån sina egna specifika geografiska förutsättningar och institutionella betingelser.

Projektet SIMM-Ccities

I projektet SIMM-CCities (Sustainable and Innovative Material Management for Construction in Cities) inbjöd Stockholms Läns Landssting/Tillväxt, Miljö och Regionoplanering representanter från våra grannländer runt Östersjön till samverkan. Syftet med SIMM-CCities är att utbyta kunskaper och erfarenheter kring hållbar materialförvaltning i snabbt expanderande storstadsregioner. Målet är att bygga ett internationellt nätverk och ett utvidgat samarbete för att öka kunskap och medvetenhet om dagsläge, effekter och förbättringspotentialer. Projektet är ett delprojekt inom Optimass, WP4-Nationell plattform och internationell samverkan.

I projektet genomfördes en intervjustudie med nyckelaktörer för materialförsörjningsfrågan i de olika länderna. Intervjustudien förtydligade bilden av hur materialförsörjningen idag styrs i olika länder och vilka möjlighet och hinder som finns för att effektivisera den.

Våren 2013 genomfördes sedan en konferens i Stockholm. Resultatet av denna konferens är ett initierat nätverk, att förslag på ett gemensamt transnationellt projekt togs fram samt att grunden för projektet SIMM-Center skapades med fokus på miljöteknik för återvinning. Ett annat centralt resultat är att de deltagande länderna också fortsatt med nationella aktiviteter, bl.a. genomförde Oslo Fylke en konferens på temat Masseforvaltning i februari 2014.

Läs slutrapporten från projektet