Sekundära material i det hållbara samhället

De betydande flöden av sekundära material som genereras i dagens samhälle kan utgöra en potentiell resurs i morgondagens byggande. För att skapa effektiva och miljömässigt hållbara lösningar krävs ett tvärvetenskapliga angreppssätt och ett nära samarbete mellan forskning, samhälle och näringsliv. Kunskap behövs såväl om materialens inneboende egenskaper, som om dess möjliga funktion inom olika användningsområden i den byggda miljön.

Vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och andra lärosäten och institut pågår mycket forskning och utveckling inom detta område. Forskningen innefattar bland annat materialslag såsom uttjänta däck, flygaskor, bottenaskor, jord- och schaktmassor, förorenad jord, stålslagg och industriella slam. En viktig uppgift för forskningen är att generera kunskap som behövs för att materialen ska kunna hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt. En viktig uppgift är att identifiera de material som bör tas ur kretsloppet och de material som på olika sätt kan nyttiggöras, direkt eller genom förädling.

Därför har LTU inlett ett arbete där forskning och utveckling sammanfattas i populär form pågående och tidigare forskning om ett antal sekundära material. Informationen har sammanställts i samarbete med byggherrar, myndigheter och materialleverantörer, och uppdateras kontinuerligt.

Klicka här för att komma till LTUs portal om sekundära material

Nyfiken på att delta och bidra i detta arbete, hör av dig till oss i Optimass eller direkt till Luleå Tekniska Universitet.