Materialförsörjning i Stockholms län

På initiativ av Stockholms läns landsting/Tillväxt, Miljö och Regionplanering (SLL/TMR) initierades ett arbete 2006 för att utveckla en plattform och identifiera kritiska frågeställningar för en hållbar materialförsörjning i länets kommuner.

Idag finns det en mångfald av frågor (se figuren) och ingen enskild ägare av de många utmaningarna för en smartare materialhantering. Några av dessa utmaningar arbetar projektet Optimass nu vidare med (se streckade cirklar).

Projektet Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS) har varit en av de viktigaste startpunkterna för projektet Optimass. En av de centrala lärdomarna är att frågan kring materialförvaltning idag inte har någon huvudman, utan den ägs av en rad olika aktörer som är direkt eller indirekt engagerade i samhällsbyggande. Ur detta följer att det finns ett stort antal frågor och aktörer att engagera för en förbättrad hantering. Rapporter och underlag från projektet HMFS och dess olika etapper finns i Kunskapsbanken.

HMFS fortsätter och kommer den närmaste tiden som en delaktivitet i Optimass att etablera samverkan mellan storstadsregioner i Sverige och sedermera internationellt under namnet SIMM-CCities. Genom allt detta arbete är det vår förhoppning att utmana politiker och ge dem möjligheter att se att inom detta område finns det mycket att göra fortfarande. En annan utmaning som ligger framför HMFS är att utveckla samverkan med transportnäringen som hittills varit svår att etablera och så också med offentliga aktörer med ansvar för fysisk planering där frågan idag, oförtjänt tycker vi, har en låg prioritering.