Kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg

Dagens transporter av jord och berg genomförs nästan uteslutande av lastbil. Dessa typer av gods utgör cirka 25 % av den godsmängd som transporteras på det svenska vägnätet. I projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transporter av jord och berg kartläggs möjligheterna att ersätta en del av lastbilstransporterna med sjötransporter.

Projektet finansieras av Sjöfartsverket och utförs under ledning av Luleå tekniska universitet och Ecoloop tillsammans med kommuner, hamnar, entreprenörer och transportörer. Projektet avslutas i januari 2017 och avrapporteras på Transportforum den 10 januari 2017.


Uppstartsmöte

Den 31 augusti 2016 arrangerades uppstartsmöte i projektet. Detta inleddes med möte på Mornington Hotel i Bromma, Stockholm, och avslutades med ett studiebesök på Jehanders anläggning i Ulvsunda. Läs mötesanteckningar här (lösenordsskyddat).


Avslutande workshop

Den 29 november 2016 hölls den avslutande workshopen i projektet. Deltagarna var projektparterna som under eftermiddagen tog del av och gav inspel på resultat från arbetet i projektet. Dagen avslutades med diskussioner gällande demonstrationsprojekt. Läs mötesanteckningar här (lösenordsskyddat).

Deltagande aktörer