Idrottsanläggningar

Konstgräsplaner

I Sverige byggs cirka 100 konstgräsplaner årligen vilket innebär investeringar på uppskattningsvis hundratals miljoner kronor per år. För att konstgräsplaner ska bli mer hållbara behövs mer kunskap om vilka aspekter som är betydande, både ur miljö- och kostnadssynpunkt.

Inom Optimass har Simon Magnusson, industridoktorand vid Luleå tekniska universitet, utfört en systemanalys med syftet att identifiera betydande miljö- och kostnadsaspekter i bygg, drift och underhåll av konstgräsplaner och för olika materialval.

Övergripande handlar forskningen som Simon Magnusson bedriver inom Optimass om de inneboende lagren av material i en stad och hur vi kan ta tillvara på dessa. Konstgräsplaner är komplexa konstruktioner med många olika slag av ingående material, och det som föranlett denna systemanalys är att avgöra huruvida dessa typer av konstruktioner kan optimeras.

Materialval – en betydande faktor

Resultaten från Simon Magnussons systemanalys visar att användning av jord- och bergmaterial, granulat, konstgräs och pad är betydande för byggskedets kostnad, energianvändning och klimatpåverkan. På samma sätt är granulat och maskiner betydande i drift- och underhållsskedet.

Vidare visar resultaten att granulatens klimatpåverkan, energianvändning och kostnad är betydande för konstgräsplanens totala klimat- och energiprestanda och de återvunna materialen SBR (återvunna däck) och R-EPDM (återvunnen gummi) medför en stor fördel i dessa avseenden jämfört med TPE (nytillverkad plast) och EPDM (nytillverkad gummi). Huruvida någon typ av granulat medför mindre lokala miljörisker än de andra går inte att bedöma då majoriteten av studierna visar på liten lokal miljörisk för SBR medan det saknas likvärdiga studier för övriga granulat trots att även dessa material innehåller oönskade ämnen ur miljösynpunkt.

Materialens ursprung bör säkerställas

Utifrån resultaten rekommenderas anläggningsägare att säkerställa ursprunget vid val av bästa lämpliga granulat. Innehållet av miljö- och hälsoskadliga ämnen i däck varierar med ursprunget och den europeiska marknaden är i detta avseende betydligt hårdare reglerad än andra marknader för däck. På samma sätt behövs säkerställas ursprung och innehåll för att välja ett bästa lämpligt granulat av TPE, R-EPDM eller EPDM.

Nyttor också i ökad återvinning och ändrade drift- och underhållsrutiner

Vidare rekommendationer utifrån studien är att det i byggskedet kan det finnas stor ekonomisk och klimatmässig nytta i att återvinna jord- och bergmaterialen på plats för att minska behovet av krossprodukter. Kostnader, klimatpåverkan och energianvändning i drift kan minskas genom effektiv plogning, lokal snölagring och återsamling av granulat. På samma sätt är det effektivt att återvinna konstgräset när det är uttjänt. Samåkning till och från anläggningen ger också betydande klimat- och energivinster.

Ta del av studien

Seminarium
Den 9/12 arrangerade Luleå Tekniska Universitet tillsammans med Stockholms Stad och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening (SFK) ett seminarium på temat miljö- och kostnadsaspekter i byggande, drift och underhåll av konstgräsplaner.
Ta del av dokumentation från dagen på SFK’s hemsida

Frågor? Kontakta Simon Magnusson.