Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor

Projektet FOGA (Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö) pågår 2018-2019 och omfattar en demonstration av en tyngre lastbil, en förstudie om alternativ för förnybara bränslen i transportkedjan och en kunskapssammanställning av kommunala styrmedel för fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor.

Projektet är fördelat i tre olika arbetspaket

  1. Effektivare lastbilstransporter
    I projektet genomförs en demonstration av en tung lastbil i en verklig stadsmiljö. Lastbilen kommer att transportera schaktmassor till och från masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden. Massorna kommer i framtiden att transporteras vidare till deponier med sjötransporter. Bedömning av transporteffektivitet, miljö- och klimateffekter, användbarhet och vägslitage kommer att göras.
  2. Förnybara drivmedel för lastbilar och fartyg
    Arbetspaketet sammanställer information om alternativa drivmedel. Exempel på möjliga drivmedel är HVO, biogas, vätgas/Bränsleceller, eldrift eller kombinationer av dessa. Dessa bedöms enligt rimlighetskriterier såsom kostnader, tillgång och teknisk komplexitet, framtagna i samarbete med Stockholms stads exploateringskontor, för användbarhet inom Norra Djurgårdsstaden. Resultat från arbetspaketet är ett antal alternativa drivmedel som bedöms som initialt intressanta för vidare bedömning.
  3. Styrmedel för fossilfria transportkedjor
    Offentliga beställare ansvarar för stora infrastruktur- och exploateringsprojekt med hög klimat- och miljöpåverkan. Den offentliga förvaltningen har därmed stora möjligheter till miljöstyrning genom strategiska och operativa beslut och offentlig upphandling. Arbetspaketet utför en kartläggning över de metoder och styrmedel som offentliga beställare kan använda sig av för att styra om till klimatneutrala transporter av jord och berg.

Här hittar du rapporterna från arbetspaketen


I FOGA är Ecoloop, Luleå tekniska universitet, Volvokoncernen, Bellmans Åkeri & Entreprenad, Stockholms stads exploateringskontor och trafikkontor parter.

Projektet pågår 2018-2019 och har stöd av Naturvårdsverkets program för spetstekniker och avancerade systemlösningar, Stadsinnovationer. FOGA var ett av de sökande projekt som i utvärderingen ansågs ha högst innovationsgrad samt störst möjlighet till genomförande samtidigt som det främjar hållbar utveckling.

Total budget är 2,5 miljoner där Naturvårdsverket delfinansierar projektet tillsammans med projektparterna.