Ännu fler projekt

Projekt i Sverige och runt Östersjön

KNEG – Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

Statens geotekniska instituts (SGI) portal Effektivare markbyggande. Här hittar du materialguider, geotekniska standarder samt SGI’s GIS-verktyg för att göra översiktliga kostnadsbedömningar.

Regional miljösamverkan består av kommunernas miljökontor tillsammans med andra i länet (exempelvis länsstyrelse, regionförbund/kommunförbund och landsting/region). Regioner som för närvarande arbetar i projekt, eller har avslutade projekt, som handlar om schaktmassor är Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Västra Götaland (tillsammans med Värmland), Sydost, Halland och Skåne. Många av projekten handlar om förorenade massor medan vissa av dem handlar om alla typer av massor.

Åtgärdsportalen är en hemsida som beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden. Huvudman är SGF och sidan finansieras av Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket.

Samverkansprojektet Masshantering i samband med schaktarbeten drivs av Miljösamverkan Stockholms Län. Inom projektet har man bland annat tagit fram en checklista som stöd för kommuner i tillsynen.

Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning” (HBMF) är ett Vinnova-finansierat projekt som som avslutades 2017.

ABSOILS är ett finskt projekt som avslutades i december 2014. Projektet har under fyra år arbetat med lågkvalitativa jordar, som till exempel lösa leror.

Uthållig produktion av finkorniga produkter och bergmaterial” är ett projekt som hölls av Chalmers och avslutades i januari 2015.

Sendsmart var ett Vinnova-finansierat projekt lett av CLOSER, Lindholmen Science Park. Projektet avslutades 2014 och drev demonstrationsprojekt inom områdena godsförsörjning, bygg & anläggning samt avfall & återvinning.

Övriga

CL:AIRE är en oberoende organisation som arbetar för att främja en hållbar sanering av förorenad mark och grundvatten. Organisationen grundades med stöd från den brittiska regeringen för att uppmuntra forskning och demonstration av praktiska lösningar för sanering av förorenad mark och för att ge ett hållbart alternativ till deponering.

IRCOW (Innovative Strategies for High-Grade Material Recovery from Construction and Demolition Waste) är ett projekt som avslutades 2014 där bland andra svenska IVL deltog som partner.

EPRA (European Platform for Recycled Aggregates) är lanserat av The European Aggregates Association (UEPG) och The International Recycling Federation (F.I.R) och arbetar med syftet att uppnå mest möjliga användning av återvunna schaktmassor.

Känner du till något projekt vi borde berätta om här är du varmt välkommen meddela oss om det!