Vägledning för hantering av jord- och bergmaterial på remiss

I Optimass WP2 är en av aktiviteterna att utforma en vägledning för hantering av jord- och bergmaterial. De schaktmassor som behandlas är lera, morän, fyllningar av blandat friktionsmaterial samt så kallat entreprenadberg, och målgruppen är främst byggherrar samt bygg- och anläggningsentreprenörer. Nu är vägledningen på remiss i referensgruppen där remissgången sträcker sig till och med maj 2016. I december 2016 beräknas vägledningen vara klar för publicering. För mer information, kontakta Maria Arm, Statens geotekniska institut (SGI).