Regeringen uppdrar Naturvårdsverket att revidera den nationella avfallsplanen

Enligt regleringsbrevet för 2016 ska Naturvårdsverket utvärdera den nuvarande nationella avfallsplanen som gäller för åren 2012-2017 gällande vidtagna åtgärder och vad dessa resulterat i. Dessutom ska det avfallsförebyggande programmet utvärderas. Utifrån dessa utvärderingar ska ett förslag till reviderad nationell avfallsplan tas fram för 2018-2023, innehållandes program för att förebygga avfall. Förslaget ska omfatta samtliga avfallsflöden, mål och styrmedel samt även en beskrivning av prioriterade områden. Uppdraget ska redovisas i januari 2017. Läs regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Naturvårdsverket