Naturvårdsverket ser över handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Efter att Naturvårdsverket genomfört en enkätundersökning där man undersökt användningen och erfarenheterna av handboken har man tagit beslutet att se över denna. Detta då 91 % av respondenterna svarat att dessa ej ökat återvinningen av avfall i anläggningsarbeten. En lika stor andel ansåg att handboken bör omarbetas. Översynen påbörjas under 2016. Läs mer