Innovation inom infrastruktur

GIMI, Green Infrastrukture Material Innovation är ett initiativ från KTH. Genom ett nära samarbete mellan industri och akademi vill KTH göra Sverige världsledande inom grön infrastruktur.

En väl fungerande transportinfrastruktur är en förutsättning och en drivkraft för ekonomiskt tillväxt. Det gäller inte minst ett land som Sverige, där avstånden till våra viktigaste marknader ställer extra krav på effektivitet. Utvecklingen av byggmetoder, smart användning av informations- och kommunikationsteknik behöver gå hand i hand med grön materialutveckling på hög nivå. Sverige har med sin kunskapsbas och närheten mellan anläggningsägare, industri och näringsliv unika förutsättningar för att driva utveckling på hög internationell nivå. Sverige kan bli världsledande på området och sätta dagordningen för morgondagens hållbara lösningar. Läs mer om initiativet från KTH på Vinnovas hemsida.