Fossilfritt Sverige överlämnar förslag gällande fossilfri konkurrenskraft

13 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. En sammanställning av dessa har idag (28/10 2019) överlämnats till regeringen av Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Denna innehåller de förslag i färdplanerna som han anser behöver prioriteras under mandatperioden. Bland annat föreslås regelförändringar som är direkt kopplade till regler för hantering av schaktmassor och bergmaterial, dessa är främst att ”Möjliggöra minskad avfallsmängd och ökad cirkuläritet genom att utveckla avfallsdefinitioner och regler för klassning av avfall genom tydligare myndighetsvägledning” samt att ”Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att ta fram End-of-Waste-kriterier för ballastmaterial”. Läs mer här