Fem-axlad lastbil testas som steg i arbetet mot effektivare transportarbete

I början av maj anlände en fem-axlad Volvolastbil från Finland som ska testas i Stockholm inom projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö, FOGA. Målet är att öka lastkapaciteten från 13 till 24 ton för att minska antalet transporter och öka säkerheten.

”Vi är mycket glada att lastbilen nu är på plats och redo att börja testas”, säger Ann Segerborg-Fick, Ecoloop, projektledare för FOGA.

Lastbilen drivs med förnybart bränsle och ska transportera jord- och bergmassor från ett masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen som är kopplat till Stockholms stads exploateringsarbete i Norra Djurgårdsstaden till en kross som är placerad i Värtaområdet. Den ska köras i Bellmans Åkeri & Entreprenads regi. I testet ingår både logistik och användning men också mätningar av marktryck för det betydligt tyngre ekipaget än normalt. Luleå tekniska universitet ska göra både mätningar och analyser.

”I Sverige är 25 % av alla laster för den tunga trafiken förflyttning av jord- och bergmassor. Att återanvända byggmassorna och hantera dem nära byggprojekten är nödvändigt eftersom det avlastar vägarna från tunga transporter med minskade emissioner som följd. Att använda en lastbil med större lastkapacitet är ännu ett steg mot ett effektivare transportarbete och vi hoppas kunna halvera antalet transporter med bättre anpassade lastbilar”, säger Ann Segerborg-Fick.

Projektet FOGA vidareutvecklar Stockholms stads lösning för masstransporter vid exploatering, denna gång Norra Djurgårdsstaden. Transporterna knyts till en yta för masslogistik (MLC). Syftet med projektet är att skapa effektiva transportkedjor där fler än ett transportsätt används. Förutom demonstrationen med den fem-axlade lastbilen är sjötransport en av lösningarna. Att implementera fossilfria bränslen för lastbils- och fartygstransporter ingår i projektet och det är viktigt att förstå möjligheten till styrmedel för de fossilfria transportkedjorna.

”FOGA-projektet utreder lösningar som ska inspirera beställare av transporter runt om i landet. För att uppnå ett hållbart transportsystem är det viktigt att ha en helhetssyn. Att lösningar demonstreras är viktigt för framtida kunder men ger också underlag till förändringar av regelverken”, säger Lena Larsson, ansvarig för HCT-lösningar (High Capacity Transport) på Volvokoncernen. HCT leder till effektivare användning av fordon och infrastruktur.

I projektet är Ecoloop, Luleå tekniska universitet, Volvokoncernen, Bellmans Åkeri & Entreprenad, Stockholms stads exploateringskontor och trafikkontor parter. Projektet startade 2018 och har stöd av Naturvårdsverkets program för spetstekniker och avancerade systemlösningar, Stadsinnovationer. FOGA var ett av de sökande projekt som i utvärderingen ansågs ha högst innovationsgrad samt störst möjlighet till genomförande samtidigt som det främjar hållbar utveckling. Total budget är 2,5 miljoner där Naturvårdsverket delfinansierar projektet tillsammans med projektparterna.

”Fokus för FOGA är att knyta ihop olika tekniklösningar som har olika mognadsgrad till en avancerad systemlösning. Delar av tekniken finns men inte i storskalig tillämpning, främst då man talar om fossilfria lösningar för sjöfarten. HCT-lösningar med tyngre lastbilar med högre lastkapacitet finns i andra länder men har inte testats i svensk stadsmiljö. Att styra jord- och bergtransporter till ett masslogistikcenter som sker i Norra Djurgårdsstaden är unikt och finns endast i ett fåtal exploateringsprojekt, målet är en framtida allmän tillämpning”, säger Ann Segerborg-Fick.

Ur Pressmeddelande 2019-05-21