Bebyggelse och materialmängder, LTU startar delprojekt i Optimass

I delprojektet kommer Kristina Lundberg, LTU/Ecoloop att ta fram en modell för att med schabloner kunna uppskatta mängder av material som mobiliseras när ett exploateringsområde ska utvecklas. Underlaget som beräknas klart 2015 ska utgöra underlag till arbetet med materialförvaltning där också jord- och bergmassor inkluderas i planeringen för offentliga och privata byggherrar.