Artikel skriven inom ramen för Optimass publicerad

I början av september 2019 publicerades artikeln Coordinating Soil And Rock Material In Urban Construction – Scenario Analysis Of Material Flows And Greenhouse Gas Emissions i tidskriften Journal of Cleaner Production. Artikeln har skrivits inom ramen för Optimass och som huvudförfattare står Simon Magnusson, industridoktorand på LTU. I artikeln presenterades Optimass-verktyget, en modell som kvantifierar jord- och bergmassor från urbant byggande, vilken kan användas vid studier av urbana flöden samt ge underlag vid stadsplanering. Dessutom analyserades miljömässiga nyttor för olika scenarios gällande transport och hantering av massor. Läs artikeln här (begränsad access).