Ansökan om tyst krossning i tätorter

Ecoloop och NCC ansöker om medel för projektet Bullerminskning vid krossning – teknik och metoder för ökad acceptans av tätortsnära materialterminaler. Projektets syfte är att ge entreprenörer, beställare och andra berörda aktörer möjlighet att utnyttja forsknings- och utvecklingsresultat som tagits fram i Sverige och internationellt kring bullerdämpande åtgärder för att förbättra omgivnings- och arbetsmiljön vid bergarbeten i bebyggda områden. Detta för att uppnå de ekonomiska fördelarna i kortare transporter och utökat kunderbjudande, men även den samhällsekonomiska nyttan i minskade klimatutsläpp, minskad bullerstörning och vägträngsel samt ökad byggeffektivitet. Vill du veta mer, kontakta Maria Johansson, Ecoloop.