Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och utvärdera affärsmodeller och tekniska lösningar vad gäller hantering och transport av jord- och bergmassor. Detta innefattar strukturella faktorer för materialterminaler, förädling av massor, teknik för bullerdämpad bergskrossning samt transport med lastbilar med högre kapacitet samt sjötransporter. Projektgruppen består av aktörer från kommun, entreprenörer, konsultföretag, åkeriföretag, branschförening och akademi. Beslut för utlysningen väntas i maj 2017. För mer information, kontakta Tobias Robinson eller Kristina Lundberg.