Enkla åtgärder kan stoppa stora delar av spridning av mikroplaster från konstgräsplaner

I en studie genomförd av Ecoloop tillsammans med Luleå tekniska universitet och Örebro universitet har Bergaviks IP i Kalmar kommun studerats avseende...

Bergmaterialindex 3:e kvartalet 2014

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för tredje kvartalet 2014 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

Forskare inom Optimass arrangerar seminarium tillsammans med Stockholms Stad och SFK

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, arrangerar tillsammans med Stockholms Stad och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening ett...

Start för projekt om tyst krossning

Syftet med projektet Bullerminskning i krossanläggningar är att minska miljöpåverkan från jord- och bergtransporter genom att möjliggöra etablering av krossanläggningar nära byggområden...

Hantering av schaktmassor ska ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål....

Projekt gällande robusta och tillförlitliga transportsystem

2014 beviljades medel från VINNOVA till det LTU-baserade projektet Robusta och Tillförlitliga Transportsystem (RTS). Arbetet är nu i gång och syftet är...

Regeringen uppdrar Naturvårdsverket att revidera den nationella avfallsplanen

Enligt regleringsbrevet för 2016 ska Naturvårdsverket utvärdera den nuvarande nationella avfallsplanen som gäller för åren 2012-2017 gällande vidtagna åtgärder och vad dessa...

Miljöringen i Oslo lyfter massförvaltning, 3-4 juni

Yvonne Rogbeck, WP2-ledare i Optimass, deltar på Miljöringens årliga konferens och berättar om Optimass. På konferensen som genomförs 3-4 juni 2014, där...

Start för projektet Hållbar Bergmaterial- och Mineralförsörjning

Målet för projektet är att positionera svensk industri och kunskap kring råvaruförsörjning i framkant internationellt. Arbetet kommer att bestå i att beskriva...

Transporter av schaktmassor ökar kostnader med miljoner

Kommande väg- och markarbeten i Nacka kommun blir enligt kommunens beräkningar mellan 3,5 och 4 miljoner dyrare per år på grund av...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer